English
Marine Traffic
Състояние пристанища
Хидро-метео обстановка
Прогноза и предупреждения

ЦЕНИ

И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ В ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ, 2018


І. ОСНОВАНИЕ

Глава девет, РАЗДЕЛ ІV, чл. 238 б, т/2/ и    член 244 от КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ и “НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТСКАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

1. Извършваните от пилотските компании пилотски услуги на корабособствениците съгласно “НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПИЛОТ-СКАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

2. Извършените пилотски услуги се заплащат по Таблица 1 за ПИЛОТАЖЕН РАЙОН ВАРНА и по Таблица 2 за ПИЛОТАЖЕН РАЙОН БУРГАС.

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Пилотските услуги се извършват по писмена или електронна заявка от Капитана на кораба, Корабособственика или неговия Агент.

2. За всяка извършена пилотска услуга, Пилотът изготвя ПИЛОТСКА ЗАПИСКА – PILOT NOTE / PILOT BILL / съдържаща идентификационните данни за кораба и базови размери за пресмятане цената на пилотската услуга и фактурирането и.

3. ПИЛОТСКАТА ЗАПИСКА е първичен документ, удостоверен за истинност с подписа на Капитана и корабния печат. При невъзможност да се изготви Записка на кораба, такава може да бъде подписана и подпечатана от Корабния агент.

4. Цените на пилотските услуги са определени и заплащат в единната европейска валута ЕUR на база пълния корабен тонаж – GT за конкретния кораб и акватория в която се извършва услугата.

5. В цената на пилотската услуга са включени разходите по ползване на морски и други транспортни средства за придвижване на пилота.

6. Външен пилотаж за пилотажен район Бургас и задължителен пилотаж за кораби с газене над 13,5 м. - цената се определя по колона 2 на Таблица 2 като за кораби над 10 000 GT увеличението за всеки 1000 GT е 20 EUR.

7. За пилотажен район Бургас преместване на кораби в и между пристанищните акватории се считат като отделни маневри с изключение Раздел IV т.2

8. За пилотажен район Варна преместването на кораба между отделните терминали са както следва:

А/ Терминали в една колона или терминали в различни колони - един път и половина по колона 2 /включително КРЗ №6 се счита за отделен терминал/

Б/ Преместване, в което участва Варна изток – стойността на съответния терминал + половината от стойността на Варна изток

В/ Премествания между колона №5 и колони №2, №3 , №4 – разликата между двете колони (5 – 2 или 3 или 4) + половината от колона №2

Г/ Други специални случаи – по утвърдената практика

9. Външен пилотаж за пилотажен район Варна цената се определя по колона 5 на Таблица 1.

10. За специфични пилотски услуги – плаващи докове, сондажни платформи и др. цените се договарят за всеки конкретен случай.

ІV. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

1. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ С 50% НАМАЛЕНИЕ ПРИ:

  /1/ Прекратяване на започната маневра или отказ за извършване на такава по вина на кораба при престой /изчакване/ на пилота на борда на кораба повече от 30 минути, изключвайки форсмажорни природни явления.

  /2/ Преместване на кораба по кея на повече от една корабна дължина без отдаване на всички швартови въжета.

2. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ С 10% НАМАЛЕНИЕ ПРИ:

  /1/ Пилотиране на пътнически кораби заставащи на кей /котва на рейда/ в пристанище, Балчик, Бургас с LOA до 220 м., Несебър, Поморие, Созопол, Царево. За пристанище Варна за кораби с LOA до 240 м.


3. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ С 20% НАМАЛЕНИЕ ПРИ:

   /1/ Пилотиране на пътнически кораби заставащи на кей в пристанище Бургас и кораби заставащи на котва на рейда на пристанище Несебър с LOA над 220 м. За пристанище Варна за кораби с LOA над 240 м.

4. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ С 20% УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ:

   /1/ Пилотиране на кораби с опасен товар на борда

5. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ С 50% УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ:

   /1/ Пилотиране на кораб без възможност за използване на собствен движител.

   /2/ Извършване на пилотски услуги по въвеждане и извеждане на кораби във и от плаващи докове и подемни съоръжения.

   /3/ В дните обявени за национални и официални празници.

  /4/ Пилотиране на кораби, за които съгласно правилата на Морска Администрация за съответните пристанища има изискване за двама пилоти или пилот със стаж повече от 5 години.

  /5/ Пилотски услуги за осъществяване на лимбировъчни и претоварни операции на рейда съгласно Таблица 1 / колона 5 за порт Варна и съгласно Таблица 2 / колона 2 за порт Бургас.

  /6/ Пилотски услуги от рейд до котвени стоянки №2 и №4 съгласно Таблица 1 колона 5 за порт Варна.

  /7/ Въвеждане и извеждане в пристанищна акватория, без швартовка на кей, по цената за съответната акватория.

  /8/ Всички маневри извън правилата на Морска администрация за съответните пристанища.

6. ЦЕНИТЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ СЪС 100% УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ:

  /1/ Пилотиране на кораби с опасни товари на борда, за които има специално изискване от Морска администрация.

  /2/ Пилотски услуги за осъществяване на претоварни и лимбировъчни операции извън официално обявените котвени стоянки, съгласно Таблица 1/ колона 5 за порт Варна и съгласно Таблица 2 колона 2 за порт Бургас.

  /3/ Всички случаи при преместване на кораба от кей/док, док/кей.

V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ

1. Пилотската компания фактурира в срок от три работни дни след последната пилотска услуга на името на Корабособственика всичките пилотски услуги на кораба му в EUR, а за Българските кораби в BGN.

2. Корабния агент е длъжен в срок от 14 работни дни от издаване на фактурата да извърши разплащането по нея.

VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТАБЛИЦА 1. Цени на пилотските услуги в пилотажен район ВАРНА.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ТАБЛИЦА2 . Цени на пилотските услуги в пилотажен район БУРГАС


VIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите “ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПИЛОТСКИТЕ УСЛУГИ В ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА И ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” отменят същите от 01.01.2015 год. и влизат в сила от 01 януари, 2018 год.

2. Всякакви промени в цените на пилотските услуги ще бъдат обявявани най-малко два месеца преди влизането им в сила.

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКА МОРСКА ПИЛОТСКА АСОЦИАЦИЯ:
к.д.п. Ц. Първанов

УПРАВИТЕЛ НА “ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ ВАРНА–П” ЕООД:
к.д.п. Кр. ТОДОРОВ

УПРАВИТЕЛ НА “ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ БУРГАС” ООД:
к.д.п. ИЛ. СЛАВОВ

УКВ: 14 канал; Телефон: (+359 52) 602 446/7/8; Факс: (+359 52) 602 445/6/7